Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Molekül Yapılı Element

Molekül Yapılı Element;  Yapısında kendisinden başka madde bulundurmayan maddeler olarak tanımlanır. Saf maddeler bileşikler ve elementler olarak iki ayrı başlık altında incelenir.  Element  yapısında tek cins atom bulunduran saf maddelere denir. Elementlerin yapı birimleri atomlardır. Elementler hem fiziksel hem de kimyasal y...

Molekül Yapılı Bileşikler

Molekül Yapılı Bileşikler, iki veya daha fazla farklı cins moleküllerden oluşan bileşiklere nedir. Molekül yapılı bileşikler moleküllerden meydana gelir. Bu molekülleri oluşturan atomlar arasında kovalent bağ ile bağlanmıştır. Molekül yapılı bileşikler aslında günlük hayatımızda sık sık kullandığımız bileşiklerdir. Eğitim öğretim boyu...

Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller

Hücre zarının yapısında bulunan moleküller, Hücre zarı molekülleri oldukça gözle görülemeyecek kadar küçük parçalardan ibarettir. Bu küçük parçalar ancak mikroskobik ortamda belirli işlemler sonrasında görülebilir.Hücrenin özgünlüğünü oluşturarak hücrenin geçirgenliğini sağlarlar. Hücre zarı şeffaf esnek ve geç...

Apolar Moleküller

Apolar Moleküller, bir molekül, iki atomlu bir molekülün iki atomu arasında eşit elektron paylaşımı olduğunda veya daha karmaşık bir molekülde polar bağların simetrik olarak düzenlenmesi nedeniyle apolar molekül olabilir. Örneğin, bor triflorür (BF3) 120º 'de üç kutuplu bağın trigonal düzlemsel düzenine sahiptir. Bu molekülde genel bi...

Glikoz Molekülü

Glikoz molekülü; monosakkarit olan basit şeker olan ve en yaygın olanına glikoz denir. Kapalı formülü C6H12O6 olmasıyla beraber, karbonhidratların monosakkaritler sınıfındandır.Glikoz molekülü özellikleri nelerdir?Glikoz beyaz-renksiz aralarında bir renge sahip olmasıyla beraber toz veya kristal ...

Bileşik Molekülü

Bileşik Molekülü;  Molekül iki veya daha fazla atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom grubuna molekül denir. Molekülü meydana getiren atomlar aynı cins atomlar da olabilir, farklı cins atomlar da olabilir. Bir bileşiği meydana getiren atomların eşit ıranda yer aldığı en küçük birim olarak da tanımlanır molekül. Moleküllerin yapısında...

Organik Moleküller

Organik Moleküller, Canlıların yapılarında bulunup ve daima karbon atomu taşıyan yapılara denir. Ancak yapısında karbon atomu bulunup organik olmayan da birçok yapı da bulunmaktadır. Organik moleküllerin inorganik moleküller ile en büyük farkı organik moleküllerin yapısında bulunan karbon atomudur. Organik moleküllerde karbon atomunun...

Moleküller Arası Bağlar

Moleküller Arası Bağlar; Maddenin gaz halinde madde molekülleri birbirinden oldukça uzakta ve bağımsız hareket ederler. Moleküller arası mesafe fazladır, aralarında itme-çekme kuvveti yok denecek kadar azdır. Maddenin katı ve sıvı halinde gaz haline göre moleküller arasındaki bağlar çok daha kuvvetlidir, mesafeler daha azdır. Gaz halden katı...

Molekül Ağırlığı

Molekül Ağırlığı, moleküler kütle olarak da bilinmekle birlikte bir molekülün kütlesini ifade eder. Bir toplam olarak hesaplanan molekül ağırlığı, bir molekülün atomik kütle birimi cinsinden kütlesidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, molekül ağırlığı ile mol ağırlığının karıştırılmamasıdır. Bu kavramların söylenişleri birbirine y...

Yönetici Moleküller

Yönetici Moleküller, Hücrenin sentezleme yaptığı en iri organik moleküllerdir. Bunların yapılarında c, h, o, n ve p vardır. İlk olarak hücre çekirdeğinde olduğu için, bunlara çekirdek nükleik asit denilmiştir. Yönetici moleküller En çok çekirdekte bulunmasına karşın, hücrenin diğer organellerine de dağılım göstermiştir. Nükleik a...

Sodyum Molekül Ağırlığı

Sodyum Molekül Ağırlığı; Sodyum, sembolü Na olan bir elementtir. Elementlerin periyodik cetvelde gösterimlerinde kendilerine has atom numaraları bulunur. Sodyum elementinin atom numarası 11'dir. Sodyumun yörüngelere atom dizilimi 2-8-1 şeklindedir. Elementler saf madde özelliğindedir ve saf maddelerin belirli erime, kaynama, donma ve yoğuşma...

Oksijen Molekül Ağırlığı

Oksijen Molekül Ağırlığı, Oksijen simgesi "O" harfi ile olan ve atom numarası 8 olan kimyasal elementtir. Oksijen periyodik tablodaki kalkojen grubuna üyedir. Neredeyse tüm elementlerle kolayca bileşerek büyük ölçüde re aktif olan bir ametaldir. Kütlesel olarak evrende en bol bulunan 3. Elementtir. İlk iki sıra helyum ve hidrojene aittir. Ye...

Şeker Molekülü

Şeker molekülü; dendiği zaman ilk akla gelen şey bildiğimiz beyaz şekerdir. Ancak günlük yaşantımızda doğada organik olarak çok çeşitli şekillerde görülen şeker moleküllerinin bir türevidir. Basit bir şeker olarak adlandırılan glikoz insan yaşamı için çok önemli bir yere sahip olan karbonhidratlardan biridir. Bu karbonhidratlar c...

Elementlerin Molekül Ağırlıkları

Elementlerin Molekül Ağırlıkları, Kimyanın en önemli kavramıdır. Yapısında tek cins atom içeren maddelere element denmektedir. Tabiatta bildiğimiz 92 çeşit element vardır. Yapay olarak elde edilenler ise günümüzde bilinen toplamda 116 çeşit element vardır. Elementler semboller ile gösterilir. Bu semboller yazılırken ilk harf her zaman b...

Karbon Molekül Ağırlığı

Karbon Molekül Ağırlığı; karbon doğada yer alan ametal kimyasal özelliği olan bir element çeşididir. Bütün dünyada bolluk açısından altıncı sıraya sahiptir. Karbon doğa durumunda ya tek başına bulunmakta olan bir element şeklinde ya da başka elementler ile bileşik oluşturmuş biçimde yer almaktadır. Karbon molekül ağırlığı yaklaşık ola...

Molekül Formülleri

Molekül Formülleri; Molekül; Aynı cins veya farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarına molekül denir. Moleküller aynı cins atomlardan oluşuyor ise element molekülü, farklı cins atomlardan oluşuyor ise bileşik molekülü olarak tanımlanır. Element molekülleri elementler semboller ile ifade edildiğinden formül ile değil ...

H2o Molekül Ağırlığı

H2O Molekül Ağırlığı, H2O yani suyun molekül ağırlığını hesaplamak için kimyasal formülünü inceleyelim. H2O, moleküler yapıya sahip inorganik bir maddedir. Yapısında bir H (Hidrojen) iyonu, bir OH (Hidroksit) iyonuna bağlı olarak bulunur.H2O molekül ağırlığını hesaplayalım;İki hidrojen atomu ve H atom ağırlığı...

Oksijen Molekülü

Oksijen mokekülü, atom numarası 8 numarası olan ve O harfi ile gösterilen bir kimyasal element olduğu bilinmektedir. Standart ve şartlar altında, elementin iki oksijen atomu bağlanırsa baya bir soluk mavi renge sahip, kokusu olmayan, tadı olmayan ve O2 formülü olarak adlandırılan dioksijen gazını meydana getirir.Oksijen p...

Karbondioksit Molekülü

Karbondioksit Molekülü, Bir karbon ve iki oksijen molekülünün birleşmesinden meydana gelen, renk ve kokusu olmayan ve normalde gaz halinde bulunan bileşiğe karbondioksit molekülü denir. Her bir karbon atomunun kabuğunda 4 elektron vardır bundan dolayı karbon ve oksijen atomunun birleşmesi çok kolaydır. Oksijen atomunun da dış kabuğund...

Bakır Molekül Ağırlığı

Bakır molekül ağırlığı; Elementler kendine özgü sembolleri olan, saf madde özelliğinde, kendisinden daha basit maddelere fiziksel ya da kimyasal yollar ile ayrıştırılamayan, en küçük yapı maddesi atomlar olan, tek cins atomlardan meydana gelen maddelerdir. Bakır da bu elementlerden biridir. Bakır atomlarının bir araya gelerek meydana getirdi...

Element Molekülü

Element Molekülü, Birbiri ile aynı özelliği sahip atomların bir araya gelerek molekül oluşturması ve oluşan molekül topluluğunun fiziksel ya da kimyasal olarak ayrılmayacak saf haline element molekülü denir. Elementler katı, sıvı ve gaz halinde olabilir. Elementler aynı cins atomlar tarafından oluşturulur ve element molekülünde ç...

Potasyum Molekül Ağırlığı

Potasyum Molekül Ağırlığı; Maddeler saf ve saf olmayan maddeler olarak iki grupta incelenir. Saf maddeler; elementler ve bileşikler. Saf olmayan maddeler ise karışımlardır. Saf madde özelliğinde olan elementler; tek cins atomlardan meydana gelen, kendisinden daha basit maddelere fiziksel ya da kimyasal yöntemler ile ayrışamayan, semboller il...

Naoh Molekül Ağırlığı

Naoh Molekül Ağırlığı, kendisini oluşturan Na (Sodyum), O (Oksijen) ve H (Hidrojen) atomlarının ayrı ayrı molekül ağırlıklarının hesaplanması ve toplamı ile bulunur. Naoh molekül ağırlığı 40 gr/moldür. Naoh, (Sodyom hidroksit) suda çok kolay çözünür, yumuşak, kaygan ve sabun hissi veren bir çözeltidir. Kostik soda olarak da bilinen inor...

Suyun Molekül Yapısı

Suyun molekül yapısı, H2O şeklinde formüle edilmektedir. Bu kısaltma iki hidrojen atomunun ve bir oksijen atomunu ifade etmektedir. Su inorganik madde grubunda yer almaktadır. Su canlıların olmazsa olmaz kaynaklarından bir tanesidir. Vücudun %70'nin sudan oluştuğunu düşünürsek ne kadar önemli olduğu ortaya çıkacaktır. Suyun molekül yapısı...

Klor Molekül Ağırlığı

Klor Molekül Ağırlığı, Klor periyodik cetvelin yedinci grubunda yer alan tahriş edici, biraz keskin kokusu olan, yeşilimsi sarı renkli olan ve zehirleyici bir gazdır. Klor havanın ağırlığından iki buçuk kat daha ağırdır. Bu madde ilk başlarda bileşik olarak kabul edilmektedir. Klor molekül maddesi 1774 senesinde Carl Wilhelm Scheele tarafınd...

Atom Molekülleri

Atom Molekülleri, Maddenin en küçük yapı taşına atom denir. Atomlar katı, sıvı ve gaz elementlerin en küçük kısmını oluşturur. Atom çekirdeği ve elektronları ile bir bütündür. Çekirdeğin içinde artı elektron yüklü protonlar, eksi elektrik yüklü nötronlar bulunur. Elektronlar ise çekirdeğin etrafında dönerek manyetik etki oluşmasını sağlar. <...

Nh3 Molekül Ağırlığı

NH3 molekül ağırlığı, NH3 molekül ağırlığı 17 gr/mol'dür. Molekülleri polar olduğundan su içerisinde yüksek oranda çözünür. Amonyak endüstride en çok azotlu gübrelerin ve nitrik asidin üretiminde başlangıç maddesi olarak kullanılır.NH3 molekül ağırlığı detaylı hesaplamaBir...

Polar Molekül

Polar Molekül, oluşturan moleküller, elektronlar, protonlar ve nötronlardan meydana gelen atomlardan oluşur. Elektronlar genellikle, molekülün orbitalleri olarak adlandırılan dış kabuklara eşit olarak dağıtılır. Bununla birlikte, elektronların yörüngesinde eşit bir dağılıma sahip olmadıkları zaman, polar molekülü vardır. Polar mo...

Molekül Çeşitleri

Molekül Çeşitleri, atomların birbirine bağlı gruplar halinde oluşturduğu kimyasal bileşiklerin en küçük temel yapısı olan moleküller birçok türe ayrılmıştır. Başka bir ifadeyle molekül bileşiğini meydana getiren atomların eşit oranda bulunduğu en küçük birimler de molekülleri belirtir. Molekül çeşitlerinin her biri birden fazla atom i...

Azot Molekülü

Azot molekülü: Azot, renksiz, kokusuz ve renksiz bir gazdır. Azot molekülü N simgesi ile gösterilir. Atom numarası 7 olan azot dünya atmosferinin yaklaşık yüzde 78'ini oluşturmaktadır. Ayrıca azot tüm canlı dokularda bulunmaktadır ve diğer adı da nitrojendir. Sanayide sıvı havadan, ayrımsal damıtma yolu ile elde edilir. Doğada bulunan...

Nitrik Asit Molekül Ağırlığı

Nitrik Asit Molekül Ağırlığı: Nitrik asit molekül ağırlığını hesaplayabilmek için öncelikle, nitrik asidin kimyasal bileşeninin bilinmesi gereklidir. Nitrik asit, bileşeninde üç oksijen, bir hidrojen ve bir azot bulunan kuvvetli bir asittir. HNO3 kimyasal formülü ile gösterilir. Halk arasında kezzap olarak da bilinmektedir. Nitrik a...

Aseton Molekül Ağırlığı

Aseton Molekül Ağırlığı: Aseton molekül ağırlığı hesaplanabilmesi için öncelikle asetonun kimyasal formülünün bilinmesi gerekmektedir. Aseton uçucu, kolayca alevlenen, eter kokusunda renksiz bir sıvıdır. Kimyasal formülü CH3COCH3'tür. Aseton molekül ağırlığı 58 gr/mol'dür. 2 propanon dimetil keton olarak da adlandırılır. Erime noktası eksi 9...

Atp Molekülü

Atp molekülü, Her hücrede bulunan yüksek enerjili bir moleküldür. Her hücre kendi Atp'sini üretir. Atp molekülünün görevi, hücreyi gerekli enerji ile depolamak ve beslemektir. Atp kas kasılmaları, sinir uyarıları, metabolizma işlevleri ve diğer çeşitli yaşam sürdürme işlevlerini yerine getirmek için gerekli enerjiden sorumludur. Atp molekülü...

Etanol Molekül Ağırlığı

Etanol Molekül Ağırlığı: Hesaplanabilmesi için öncelikle etanolün kimyasal formülünün bilinmesi gerekir. Etanol'ün kimyasal formülü C2H5OHdır. Etanol sıvı halde bulunur ve renksizdir. Yanıcıdır, alkollü içeceklerde bulunan tek alkol türüdür. Etanolün molekül ağırlığı 46 gr / mol olup, petro kimyasal ham maddelerden, etilenin asit-ka...

Hibritleşme ve Molekül Geometrisi

Hibritleşme ve molekül geometrisi konusu, kimya dersinin önemli bir konusu olmasının yanı sıra öğrencileri zorlayan bir konu olarak da bilinmektedir. Molekül geometrisini belirleyen ve etkileyen birçok faktör ya daunsur bulunmaktadır. Bir moleküldeki, bağların arasında bulunan açılar, çevredeki atomların merkez atomun çevresindeki yerleşme d...

Yağ Molekülü

Yağ Molekülü, yağlarda polimerleşme yoktur. Yağların monomerleri de bulunmaz. Yağ molekülü bir adet gliserol molekülüne üç adet yağ asidinin bağlanması yolu ile meydana gelir. Yağlar genel olarak on altı ile on sekiz karbon atomu ve onlara bağlı hidrojen atomlarından meydana gelen uzun zincir biçimindeki moleküllerdir. Yağ molekülünün meydan...

Moleküllerin Özellikleri

Moleküllerin özellikleri, birbirinden farklı olarak karşımıza çıkmakta olan moleküllerin birtakım özellikler bulunmaktadır. Moleküller kimya alanında iki veya daha fazla atomun birleşmesi ile ya da değişik durumlarda beraber olması ile oluşmaktadır. Bunun yanı sıra moleküller kimyasal özellikler taşıyan en küçük parça olarak da bilinmek...

Molekül Polarlığı

Molekül Polarlığı, asimetrik olarak düzenlenmiş polar bağlardan gelen karşı yüklerin bir sonucu olarak (Yani, kısmi pozitif ve kısmi negatif yüklere sahip) net bir dipole sahiptir.Polar Molekül ÖrnekleriSu (H2O) polar molekülün bir örneğidir, çünkü bir tarafında hafif pozitif yüklü ...

Su Molekülü

Su Molekülü, su iki hidrojen ve bir oksijen atomdan oluşmaktadır. Suyun molekül yapısı düzgün bir şekildedir. Su molekülü dipol özellik taşımaktadır. Molekülün etrafındaki elektrik dağılımı heterojendir. Yapının oksijen tarafında molekül yapısı fazla olduğu için elektron yoğunluğu negatiftir. Eğer hidrojen tarafında ise pozitif durumdadır. <...

Hidrojen Molekülü

Hidrojen molekülü; birbirinden belli bir uzaklıkta olan iki atomun meydana getirdiği bir birleşimdir. Hidrojen molekülü H2 şeklinde ifade edilmektedir. Hidrojen molekülleri arasındaki bağ iki adet elektronun birlikte kullanılmasından meydana gelmiştir. Hidrojen moleküllerinin kararlılığı çok yüksek seviyelerde olan ayrışma ener...

Dna Molekülü

Dna molekülü, DNA molekülü, hücrelerde meydana gelen metabolik olaylarda yer alan bir moleküldür. Bu molekül karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfattan oluşur. Hücrenin bütün hayati fonksiyonlarında yer alan bir moleküldür. DNA molekülü genellikle sarmal şeklinde iki zincirden oluşmaktadır. İki nükleotit zinciri arasında kurulan DNA...

Ruh Molekülü

Ruh Molekülü, Canlı evrim süreci ile gelişen beyin ve sistemlerinin tam ortasında 5-8 mm. Çapında epifiz isimli bezin salgıladığı psikoaktif hormona ruh molekülü denir. Bilimsel adı Dimet hyltry ptamine (DMT) olan ruh molekülü insan, hayvan ve bitkilerde olur. Ruh molekülü kâinatın başlangıcından itibaren gelişim gösterdiğinden gelişim sürec...

Dmt Ruh Molekülü

Dmt ruh molekülü, Kısaltılmış ismi dmt olan vetıptadimethyltryptamine olarak bilinen, diğer bir deyişle ruh molekülü olarak da adlandırılan dmt, beynimizin orta kısmında bulunan pineal bez veya diğer adı ile epifiz bezi tarafından üretilen ve salgılanan bir maddedir. Dmt sadece insanlarda bulunan bir madde olmayıp, bitkiler ve hayvanların da...

Molekül

Molekül: birbirine bağlı halde gruplar halinde bulunan atomların meydana getirdiği kimyasal bileşimlerin en küçük esas yapısına molekül denir. Farklı bir deyişle bir molekül, bileşiği meydana getiren atomların eşit şekilde bulunduğu en ufak birime denir. Molekül yapısında birden çok atom bulundurur. Bir molekül parçası, be...

Molekül Atom

Molekül Atom, birbirine bağlantılı olarak oluşan gruplaşan atomların oluşturduğu kimyasal bileşiklerin en küçük temel yapısını teşkil eden birimdir. Molekül bileşenleri yapısında birden fazla atom barındırır. Bir molekül bileşik maddesini meydana getiren atomların eşit oranda bulunması yapısal düzenin gerekliliğinin ortaya konulmasına y...

 

Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Bileşikler
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Apolar Moleküller
Glikoz Molekülü
Bileşik Molekülü
Organik Moleküller
Moleküller Arası Bağlar
Molekül Ağırlığı
Yönetici Moleküller
Sodyum Molekül Ağırlığı
Oksijen Molekül Ağırlığı
Şeker Molekülü
Elementlerin Molekül Ağırlıkları
Karbon Molekül Ağırlığı
Molekül Formülleri
H2o Molekül Ağırlığı
Oksijen Molekülü
Karbondioksit Molekülü
Bakır Molekül Ağırlığı
Element Molekülü
Potasyum Molekül Ağırlığı
Naoh Molekül Ağırlığı
Suyun Molekül Yapısı
Klor Molekül Ağırlığı
Atom Molekülleri
Nh3 Molekül Ağırlığı
Polar Molekül
Molekül Çeşitleri
Azot Molekülü
Popüler İçerik
Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Element; Yapısında kendisinden başka madde bulundurmayan maddeler olarak tanımlanır. Saf maddeler bileşikler ve elementler olarak iki a...
Molekül Yapılı Bileşikler
Molekül Yapılı Bileşikler
Molekül Yapılı Bileşikler, iki veya daha fazla farklı cins moleküllerden oluşan bileşiklere nedir. Molekül yapılı bileşikler moleküllerden meydana gel...
Glikoz Molekülü
Glikoz Molekülü
Glikoz molekülü; monosakkarit olan basit şeker olan ve en yaygın olanına glikoz denir. Kapalı formülü C6H12O6 olmasıyla beraber, karbonhidratların mon...
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Hücre zarının yapısında bulunan moleküller, Hücre zarı molekülleri oldukça gözle görülemeyecek kadar küçük parçalardan ibarettir. Bu küçük parçalar an...
Apolar Moleküller
Apolar Moleküller
Apolar Moleküller, bir molekül, iki atomlu bir molekülün iki atomu arasında eşit elektron paylaşımı olduğunda veya daha karmaşık bir molekülde polar b...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Molekül Yapılı Element
Molekül Yapılı Bileşikler
Glikoz Molekülü
Hücre Zarının Yapısında Bulunan Moleküller
Apolar Moleküller
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024